Programová rada


Předsedkyně

Ing. Klára Salzmann, Ph.D., členka představenstva ČKA

Členové

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury
Mgr. Květa Vitvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí České republiky
 


Seznamte se s členy programové rady

 

Ing. Klára Salzmann, Ph.D., členka představenstva ČKA

Vystudovala krajinářskou architekturu na Corvinus University v Budapešti, Ph.D. titul získala v roce 2008 na SPU v Nitře. Celý život žije a pracuje v krajině a s krajinou, která je jejím životním posláním, profesí, vášní i koníčkem. Jako projektant začala pracovat v URBIONU Banská Bystrica a na Útvaru hlavního architekta v Banské Bystrici. Několik let se věnovala výstavbě a provozu golfových hřišť v Čechách i na Slovensku. Později působila jako vedoucí katedry krajinářské architektury na České zemědělské univerzitě v Praze. V současné době připravuje nový studijní obor Obnova kulturní krajiny na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Působí také na FA ČVUT v Praze a ZČU v Plzni.  Jako krajinářský architekt je autorizována Českou komorou architektů, kde je členem představenstva. Je zakladatelem hnutí Strom života na Slovensku, iniciátorem záchrany čiernohronské úzkorozchodné železnice, založila několik Domů řemesel, v Čechách založila TOPLAND BRD o.s. a Otevřenou Svatou Horu o.s. Žije a pracuje v brdských lesích pod horou Třemšín, zabývá se plánováním krajiny za účasti veřejnosti. Je autorem projektu Obnova krajiny česko-německého pohraničí v rámci Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, který otevírá téma sudetské krajiny na příkladě modelové zaniklé vesnice Výškovice u Chodové Plané.

 


 

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury

Narozena 1954 v Plané u Mar. Lázní. Ve své badatelské a publikační práci se zaměřovala na oblast hospodářských a regionálních dějin a technického kulturního dědictví. Od roku 1994 do poloviny roku 2001 zastávala post místostarostky města Berouna. Jejím přispěním se v rámci programu regenerace městské památkové zóny podařilo zabránit devastaci městských hradeb a postupně obnovit památky v centru. V roce 1997 byla zvolena místopředsedkyní a v roce 1998 předsedkyní SHS ČMS. V té době vykonávala i funkci národní koordinátory Dnů evropského dědictví v ČR. Od 1. 7. 2001 do 31. 3. 2007 působila jako vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadu Středočeského kraje. Od dubna roku 2007 zastávala post ředitelky odboru památkové péče Ministerstva kultury. Od 15. 7. 2010 je náměstkyní ministra pro oblast kulturního dědictví na Ministerstvu kultury.

 


 

Mgr. Květa Vitvarová, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Narozena 1966. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je zřizovatelkou Nadace Český Barok, která provozuje soukromé lapidárium v Praze – Galerie Lapidárium. Od roku 2004 pracuje jako ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Jako ředitelka řídí chod sekretariátu, je zodpovědná za činnost a hospodaření celého Sdružení, které má k dnešnímu dni více než 200 členů – měst, městských částí a obcí z celé republiky. Každým rokem Sdružení organizuje Dny evropského dědictví / Euroean Heritage Days / EHD v ČR, což je významná celoevropská kulturní a společenská akce, kdy se pro širokou veřejnost otevírají vždy v září dveře významných objektů, které jsou buď z části, nebo úplně pro veřejnost uzavřené. Tuto akci zaštiťuje Rada Evropy. V ČR se k této akci pravidelně přihlašuje více než 1 000 objektů z téměř 300 měst a obcí.

V dubnu pravidelně Sdružení organizuje u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel slavnostní setkání na Pražském hradě pro více než 600 starostů, zástupců měst a obcí a další významné osobnosti. Právě na této akci se vyhlašuje titul Historické město roku – prestižní ocenění Za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. V roce 2009 připravila s kolegy projekt Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska, který získal finance z EU – Národní podpora cestovního ruchu, kde zastává funkci hlavního manažera.

 


 

Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí České republiky

Narozen v roce 1963 v Mladé Boleslavi. V roce 1985 dokončil Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. V letech 1999 až 2000 absolvoval postgraduální kurz UK Praha a Univerzity Tampere oboru veřejná správa a regionální rozvoj. 

V letech 1998-2004 pracoval jako náměstek primátora pro životní prostředí a rozvoj, v letech 2004 a 2014 byl primátorem statutárního města Kladna. Od roku 2002 je členem komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. V roce 2008 se stal předsedou Komory statutárních měst a místopředsedou Svazu měst a obcí ČR a od 10. června 2011 do 12. června 2015 byl předsedou Svazu. Od prosince 2014 je Dan Jiránek výkonným ředitelem Svazu.  

Od roku 2007 je rovněž místopředsedou Rady Státního fondu životního prostředí a členem Řídícího výboru OP ŽP.


Více