Dosavadní praxe projektování staveb v krajině včetně městského intravilánu není ideální. Především monofunkční a technicky orientovaný přístup je proto třeba nahradit postupem integrovaným, který bude brát v potaz všechny souvislosti řešení konkrétního problému či potřeby: počínaje sociálními a ekonomickými parametry konkrétní lokality a konče imperativy památkové ochrany. Krajina, ať už městská či mimo lidská sídla, je nikoli jen terén k realizaci více či méně utilitárních projektů, ale především nositelem kulturních hodnot: identity místa a jeho paměti.  Potřeba ochrany rázu a kvality krajiny přitom nevyžaduje jen změnu v myšlení výkonných orgánů státní správy a samosprávy, ale hlavně jiný – dnešní terminologií holistický - přístup k územnímu plánování. Právě územní plán je totiž základním nástrojem k zachování a tvorbě takové krajiny, s níž se její obyvatelé mohou identifikovat. Mj. to bude vyžadovat užší a nepochybně i méně předsudečnou spolupráci a komunikaci mezi politickou sférou, širokou veřejností a odborníky.

Letošní ročník konference Křižovatky architektury, který se koná pod názvem „Kulturní krajina: proměny - tvorba - ochrana“, má ambici takovou vícestrannou diskusi podpořit. Vystoupení řady představitelů politického života, státní správy, vedení měst a obcí a samozřejmě profesí, především architektů a urbanistů, jí nepochybně může dodat řadu nových impulsů – a to je také hlavní ambicí organizátora.Základní informace

Křižovatky architektury

Kulturní krajina: proměny - tvorba - ochrana

 


KONFERENCE

 

Termín: 2. 6. 2016, 8.30-16.00 hod.


Místo:     Národní technické muzeum

                Kostelní 42, Praha 7

  

Cíl konference

Cílem již 8. ročníku konference je pokračovat v diskusi na celospolečensky aktuální téma, letos se zaměří na rozvoj a ochranu kulturní krajiny, systémy sídelní zeleně a na možnosti čerpání dotací pro zlepšení městské krajiny. K diskusi budou přizvány všechny zájmové skupiny, kterými jsou především zástupci měst a obcí, dále památkáři, architekti, urbanisti, akademická obec, developeři, studenti a média.

 

Okruhy témat

 • rozvoj a ochrana kulturní krajiny
 • systémy sídelní zeleně, krajina ve městě
 • možnosti čerpání dotací pro zlepšení kvality krajiny
 • case studies (tuzemské i zahraniční)

 

Konference by měla

 • stát se informační platformou pro dialog především se zástupci měst, státní správy a s odbornou veřejností,
 • poskytnout účastníkům příklady z praxe,
 • definovat společenské aspekty,
 • představit související legislativu s památkovou péčí, právní aspekty,
 • hledat nová východiska a přístupy.

 

Programová rada

Za přípravu programu konference zodpovídá programová rada složená z respektovaných odborníků a zástupců cílových skupin konference:

 • PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury
 • Ing. Klára Salzmann, Ph.D., členka představenstva ČKA, předsedkyně programové rady
 • Mgr. Květa Vitvarová, ředitelka SHS ČMS
 • Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel SMO ČR

 

Cílové skupiny

 • samospráva, státní správa
 • architekti, urbanisti, památkáři, projektanti
 • investoři, developeři
 • akademická obec, studenti
 • média

 

Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program je ohodnocen 5 kreditními body.