Přednášející


doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Narozen 1971 v Havlíčkově Brodě. Od r. 2014  je ředitelem Ústavu estetiky a dějin umění na FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a od r. 2005 docentem na Katedře environmentálních studiích FSS Masarykovy univerzity v Brně. Vystudoval estetiku na FF UK v Praze a postgraduální studium na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK. Zabývá se historií estetického postoje k přírodě v novověku a přírodovědeckými interpretacemi estetických jevů v přírodě v 19.-20. století. Je mj. autorem knih Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku (2005) či O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou (2011).


Ing. Klára Salzmann, Ph.D., členka představenstva ČKA

Vystudovala krajinářskou architekturu na Corvinus University v Budapešti, Ph.D. titul získala v roce 2008 na SPU v Nitře. Celý život žije a pracuje v krajině a s krajinou, která je jejím životním posláním, profesí, vášní i koníčkem. Jako projektant začala pracovat v URBIONU Banská Bystrica a na Útvaru hlavního architekta v Banské Bystrici. Několik let se věnovala výstavbě a provozu golfových hřišť v Čechách i na Slovensku. Později působila jako vedoucí katedry krajinářské architektury na České zemědělské univerzitě v Praze. V současné době připravuje nový studijní obor Obnova kulturní krajiny na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Působí také na FA ČVUT v Praze a ZČU v Plzni.  Jako krajinářský architekt je autorizována Českou komorou architektů, kde je členem představenstva. Je zakladatelem hnutí Strom života na Slovensku, iniciátorem záchrany čiernohronské úzkorozchodné železnice, založila několik Domů řemesel, v Čechách založila TOPLAND BRD o.s. a Otevřenou Svatou Horu o.s. Žije a pracuje v brdských lesích pod horou Třemšín, zabývá se plánováním krajiny za účasti veřejnosti. Je autorem projektu Obnova krajiny česko-německého pohraničí v rámci Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, který otevírá téma sudetské krajiny na příkladě modelové zaniklé vesnice Výškovice u Chodové Plané.


PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury

Narozena 1954 v Plané u Mar. Lázní. Ve své badatelské a publikační práci se zaměřovala na oblast hospodářských a regionálních dějin a technického kulturního dědictví. Od roku 1994 do poloviny roku 2001 zastávala post místostarostky města Berouna. Jejím přispěním se v rámci programu regenerace městské památkové zóny podařilo zabránit devastaci městských hradeb a postupně obnovit památky v centru. V roce 1997 byla zvolena místopředsedkyní a v roce 1998 předsedkyní SHS ČMS. V té době vykonávala i funkci národní koordinátory Dnů evropského dědictví v ČR. Od 1. 7. 2001 do 31. 3. 2007 působila jako vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadu Středočeského kraje. Od dubna roku 2007 zastávala post ředitelky odboru památkové péče Ministerstva kultury. Od 15. 7. 2010 je náměstkyní ministra pro oblast kulturního dědictví na Ministerstvu kultury.


Ing. arch. Věra Kučová, Sekce památkové péče NPÚ v Praze

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT a návazné postgraduální studium zaměřené na památkovou péči a obnovu historických staveb. Od roku 1984 pracuje v oboru památkové péče na různých pozicích s dlouhodobou specializací na světové dědictví, historická sídla a kulturní krajinu. V současné době v Generálním ředitelství NPÚ vede útvar památek s mezinárodním statusem, je členkou České komise pro UNESCO a některých poradních grémií v oblastech památkové péče a krajiny.

Je autorkou řady odborných článků a spoluautorkou několika obecných metodických publikací v oblastech své specializace.


Ing. arch. Vlasta Poláčková, atelier UP24

Absolventka FA ČVUT v Praze 1982, zájmově pracuje v Asociaci pro urbanismus a územní plánování a v ČKA v pracovní skupině pro urbanismus a pro standardy. Od roku 2004 vede Urbanistický atelier UP-24, který zpracovává zejména územní plány pro města a obce, územní studie, regulační plány a dopravně urbanistické studie. Významným předmětem činnosti jsou také územně analytické podklady (Středočeský kraj), zásady územního rozvoje (Karlovarský kraj a aktualizace ve Středočeském kraji) a vyhodnocení vlivů řešení ZÚR na udržitelný rozvoj území (Středočeský kraj). Atelier zpracovává i územní studie regionálního významu, které se zabývají řešením krajiny: Urbanistická studie západní části Sokolovské pánve (2006), Svatava – Jelení vrch – urbanistická studie obnovy krajiny po ukončení těžby hnědého uhlí (2006), Sokolovsko – Jezero Medard – urbanistická studie obnovy krajiny po ukončení těžby hnědého uhlí (2006), Územní studie Střela (2008), Územní studie Jezero Most (2011).


Ing. arch. Pavla Melková, ředitelka sekce Detailu města, IPR PRAHA

Narodila se v Praze v roce 1964. Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Je autorizovaný architekt a člen České komory architektů. Je zakládajícím členem občanského sdružení Šumná města. Je členem Metropolitní ozvučné desky - odborného poradního orgánu hl. m. Prahy v oblasti rozvoje města.

Od roku 1996 je společníkem v atelieru MCA. Architektonická kancelář MCA byla založena v roce 1996 architekty Miroslavem Cikánem a Pavlou Melkovou. Těžištěm činnosti jsou revitalizace území a projekty novostaveb i rekonstrukcí v historickém prostředí měst a sídel a tvorba veřejného prostoru města. K realizacím architektury patří například rekonstrukce funkcionalistické památky Husova sboru od architekta Pavla Janáka, revitalizace Bastionu u Božích muk v Praze na Karlově, skryté technické dílo protipovodňového uzavření ústí Čertovky a další četné návrhy souborů, činžovních domů a rodinných vil, návrhy úprav městských parterů, ulic a náměstí. Ateliér získal řadu cen v architektonických soutěžích jako například 1 místo Celková obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, 1 místo Revitalizace Bastionu u Božích muk, 1 místo Obnova státního hradu Bečova, 3. místo Obnova náměstí Jana Palacha, 3. místo návrh úprav Václavského náměstí v Praze apod. K realizovaným dílům patří i výtvarné objekty jako Boží muka na Karlově, reliéfy zvonů pro Husův sbor, Zenová zahrada v areálu Kolbenova či vstup do krypty památníku Heydrichiády v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Projekty, realizace a odborné články jsou pravidelně publikovány v odborných architektonických časopisech a publikacích. Práce ateliéru byla oceněna hlavní cenou Grand prix architektury 2012, cenou primátora hl. m. Prahy 2012, nominací na cenu Klubu za starou Prahu 2012, první cenou East Centric Arhitext Awards competition 2013 či nominací  European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013.

V roce 2012 založila Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kterou od stejného roku vede. Kancelář se zabývá tvorbou veřejného prostoru (resp. veřejných prostranství) na odborné architektonické platformě, současně však zastupuje deklarovaný zájem správy města na kvalitě veřejných prostor. Cílem kanceláře je tak kromě projekční práce také prosazování a obhajování samotné existence veřejného prostoru v Praze, jeho významu a kvality. Dále pak ovlivňování podoby veřejného prostoru ve směru kvality a to všemi dostupnými nástroji, které je z její pozice možné využít. Jejím úkolem je hledat koncepční nástroje a cesty k tomuto vylepšení a současně definovat charakteristiky kvalitních veřejných prostranství a pravidla jejich udržení a vytváření.

Věnuje se také teoretické, přednáškové a publikační činnosti či pořádání výstav. Aktivně přednáší na konferencích a workshopech pro odborníky i veřejnost. Přednáší na FA ČVUT a UMPRUM. Spolupracuje na výzkumných úkolech na FA ČVUT.


Ing. Štěpán Špoula, sekce Detailu města, Kancelář veřejného prostoru, IPR PRAHA

Narozen 1979. Krajinářský architekt, vystudoval zahradní a krajinářskou architekturu na Mendelově univerzitě v Brně, v rámci studií absolvoval roční stáž zaměřenou na urbanismus a územní plánování ve španělské Valencii a pracovní stáž v ateliéru Maria Schjetnana (GDU) v Mexico City. V letech 2006 až 2013 pracoval jako samostatný krajinářský architekt. Spolupracoval na celé řadě projektů často v širší autorské spolupráci. V posledních 3 letech pracuje v Kanceláři veřejného prostoru Hlavního města Prahy, kde spolupracoval na Manuálu tvorby veřejných prostranství a na Koncepci pražských břehů. Jako externista se věnoval výuce a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT. Je členem pracovní skupiny pro krajinářskou architekturu ČKA a dlouhodobě se zabývá tématy příměstské krajiny v metropolitních oblastech a zelené infrastruktury, o jejíž zavedení v ČR usiluje.


MgA. Ing. arch. Michal Fišer, třiarchitekti

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze a Školy architektury prof. Emila Přikryla AVU v Praze. Po pracovních zkušenostech získaných v českých a zahraničních architektonických atelierech spoluzaložil v roce 2002 vlastní platformu třiarchitekti, kde působí dodnes. Od roku 2008 je registrovaným členem České komory architektů. Je autorem řady projektů pro soukromé klienty a veřejné zadavatele v oblasti urbanismu, pozemních staveb a krajinářských úprav často vzájemně se prolínajících, různého měřítka od strategického plánu po detail městského mobiliáře. Častým zadáním jsou projekty revitalizací a úprav veřejných prostranství. Tvoří v multidisciplinárních týmech, kromě příbuzných profesí jako jsou krajináři, dopravní inženýři, vodohospodáři spolupracuje často s výtvarníky, historiky, zahradníky. Je spoluautorem rozsáhlého projektu revitalizace příměstského území podél břehu Ohře v Kadani známého jako Nábřeží Maxipsa Fíka, jehož 1. etapa byla v roce 2011 nominována na cenu Mies van der Rohe Award. Často přijímá účast v architektonických soutěžích ať jako soutěžící nebo jako porotce či auditor. Od roku 2012 aktivně působí v České komoře architektů, kterou také zastupuje v Evropské radě architektů (ACE) pro otázky architektonických soutěží. V roce 2014 byl hostujícím lektorem na North Carolina State University, Prague Institut, Landscape Architecture studio.


Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel SMO ČR

Narozen v roce 1963 v Mladé Boleslavi. V roce 1985 dokončil Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. V letech 1999 až 2000 absolvoval postgraduální kurz UK Praha a Univerzity Tampere oboru veřejná správa a regionální rozvoj. 

V letech 1998-2004 pracoval jako náměstek primátora pro životní prostředí a rozvoj, v letech 2004 a 2014 byl primátorem statutárního města Kladna. Od roku 2002 je členem komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. V roce 2008 se stal předsedou Komory statutárních měst a místopředsedou Svazu měst a obcí ČR a od 10. června 2011 do 12. června 2015 byl předsedou Svazu. Od prosince 2014 je Dan Jiránek výkonným ředitelem Svazu.  

Od roku 2007 je rovněž místopředsedou Rady Státního fondu životního prostředí a členem Řídícího výboru OP ŽP.


Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí, členka Rady města a Zastupitelstva města Liberce

Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze: 2005–2007 magisterský program Zahradnictví, obor Zahraní tvorba, 2002–2005 bakalářský program Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova, obor Produkční a okrasné zahradnictví. Pracovní zkušenosti: 10/2004–5/2005 Česká zemědělská univerzita v Praze – odborný asistent Katedry ochrany rostlin, laboratorní práce. 2005–2007 vytvoření studie pro obnovu zeleně v okolí čtyř památníků (Poslední výstřely 2. Světové války – Milín, památník povstání sedláků – Chlumec nad Cidlinou, památník na Bílé Hoře – Praha, památník Jana Žižky - Sudoměř). 2006–2007 vytvoření studie ÚSES pro intravilán a extravilán obce Bezno v rámci magisterského studia (předmět Systémy sídelní a krajinné zeleně). 2007–2009 paralelní soukromá projektová činnost – tvorba soukromých zahrad. 10/2007–1/2009 Komerční banka, a.s. - specialistka infolinky: obsluha klientů – přijímání telefonátů, e-mailová korespondence, telefonní prodej produktů banky. 4/2009–5/2013 Čmelák – Společnost přátel přírody - odborná pracovnice ochrany přírody, lektorka ekologické výchovy pro SŠ. 6/2013–12/2015 OSVČ. Od 11/2014 Statutární město Liberec – náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí.


Ing. Václav Babka, Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler - Babka

Narozen 1958. Praktikující autorizovaný krajinářský architekt, absolvent Mendelovy univerzity dříve Vysoké školy zemědělské v Lednici na Moravě, 30 let praxe v oblasti zahradnické výroby, realizací zahradnických úprav a úprav veřejných prostranství, rekonstrukcí historických zahrad a městských parků, správy městské zeleně. Od roku 1993 samostatná projekční činnost nebo společně s kolektivem dalších architektů především s Ing. Zdeňkem Sendlerem. Od roku 1994 autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu později pro krajinářskou architekturu. Externista na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici na Moravě, Ústav zahradní a krajinářské architektury. 2009–2011 předseda redakční rady odborného časopisu Zahrada – park – krajina. Výběr z nejvýznamnějších realizací: Klášterní zahrady v Litomyšli (studie, projekt pro SP, realizace 1999–2000, spolupráce s arch. kanceláří Květ Brno, čestné uznání Grand Prix OA 2001), Denisovy sady v Brně (studie, projekt pro SP 2001, realizační projekt 2003, 1999–2011, spolupráce s arch. kanceláří Atelier Brno, Cena Grand Prix OA 2004), Rekonstrukce parku Komenského ve Zlíně (2014–15, spolupráce Ing. arch. Pavel Mudřík, Stavba roku Zlínského kraje 2015, Park roku 2015, Park publikován v ročence architektury 2014–2015).  


Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství

Narodil se 20. 10. 1976 ve Dvoře Králové nad Labem. Titul Bc. na ČZU v Praze, ITSZ, všeobecné zemědělství. Titul Ing. (MSc.) dosažen na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU) na Institutu tropického a subtropického zemědělství (ITSZ), technicko-ekonomická katedra. 1995–1996 Laboratorní pracovník, ZZN Česká Skalice. 1999 Sezónní pracovník, Manor Farm Packers, Anglie. 1998–2000 Administrativní pracovník, The Caledonian School, Praha 5. 2000–2001 Koordinátor regionálních pracovišť, MZe, Agentura SAPARD. 2002–2003 Vedoucí oddělení vnějších vztahů na MZe, Agentura SAPARD. 2003–2006 Ředitel Řídicího orgánu OP, MZe. 2006–2007 Ředitel Řídicího orgánu EAFRD. 2007–2011 Vrchní ředitel sekce rozvoje venkova. 2012–2015 Vrchní ředitel přímých plateb a rozvoje venkova. Od 2015 náměstek ministra Sekce společné zemědělské a rybářské politiky EU, MZe. Odpovídající profesní zkušenosti: příprava programu SAPARD a jeho administrace, příprava OP Zemědělství 2004–2006 a jeho administrace, příprava Programu rozvoje venkova 2007–2013 a jeho administrace, příprava Programu rozvoje venkova 2014–2020.


Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Od roku 2007 do roku 2013 pracoval na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR - od roku 2009 na pozici vedoucího oddělení péče o nelesní ekosystémy. Agenda oddělení: dotační nástroje v ochraně přírody a krajiny - OPŽP, prioritní osa 6, oblasti podpory 6.3 a 6.5; Program péče o krajinu; Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.
Od roku 2012 až po současnost pracuje na Ministerstvu životního prostředí ve funkci ředitele odboru obecné ochrany přírody a krajiny. Agenda odboru: Správa dotačních nástrojů v ochraně přírody a krajiny - OPŽP, prioritní osa 4; Program péče o krajinu; Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Obecná ochrana přírody a krajiny - dřeviny rostoucí mimo les, významné krajinné prvky, krajinný ráz, územní systémy ekologické stability, památné stromy. Ochrana zemědělského půdního fondu.


Petr Velička, autorizovaný architekt - krajinářská architektura, M&P architekti - Ateliér krajinářské architektury

Narozen 1976 v Karviné. Absolvent MZLU v Brně, obor zahradní a krajinářská architektura. Se svou ženou Markétou založili v roce 2004 ateliér M&P Architekti – Krajinářská architektura se sídlem ve Velkém Meziříčí. Během 11 let byli několikrát oceněni v architektonických soutěžích a podle jejich návrhů jsou mimo jiné realizovány stavby jako je archeopark Mikulčice, náměstí v Černošíně, nebo veřejná prostranství bývalých Baťových závodů v Třebíči. Od roku 2007 se autorsky podíleli na několika dokumentárních filmech ČT režisérky Ljuby Václavové, za které společně získali nejedno ocenění. V rámci svých osvětových aktivit jim v roce 2013 nakladatelství Dokořán vydalo knihu Aleje českých a moravských zemí – Historie a současný význam. Park 4Dvory v Českých Budějovicích, jehož jsou s Davidem Prudíkem autory, získal již od svého zrodu několik ocenění a byl ze 750 staveb z Evropy mezi deseti nominovanými realizacemi z ČR na mezinárodní cenu Bigmat 2015. Jejich realizované náměstí ve Stříbře bylo mezi pěti díly z ČR nominovanými na Evropskou cenu Piranesi award 2015. V letech 2007–2010 byl Petr Velička členem i místopředsedou dozorčí rady ČKA. Loni byl zvolen do představenstva ČKA. Od roku 2007 je s kolegy aktivní v iniciativní skupině krajinářská architektura, kde usilují o vytváření prostoru pro široký a inspirativní dialog mezi krajinářskými architekty a architekty a snaží se spolupracovat na vytvoření platformy krajinářské architektury.